banner279

NÜZÛL SIRASINA GÖRE KUR’ÂN’DA DUÂLAR

DU OKUNMALI MI?

NÜZÛL SIRASINA GÖRE KUR’ÂN’DA DUÂLAR
 Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, dirimim ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.

Hârûn Görmüş (Not: Âyetler Ali Bulaç meâlinden alınmıştır.

Nüzûl sırası Mustafa İslamoğlu tertibine göre yapılmıştır). Bismillâhirrahmânirrahîm MEKKE DÖNEMİ 1- Fâtiha 5-Biz yalnızca Sana ibâdet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.

6-Bizi doğru yola ilet.

7-Kendilerine nîmet verdiklerinin yoluna, gazâba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.

23- Felak   1-Sabahın Rabbine sığınırım. 2-Yarattığı şeylerin şerrinden, 3-Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4-Düğümlere üfüren-kadınların şerrinden, 5-Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden.

24- Nâs 1-İnsanların Rabbine sığınırım. 2-İnsanların mâlikine, 3-İnsanların (gerçek) ilahına; 4-Sinsice, kâlplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden. 5-Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar); 6-Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas’tan Allah’a sığınırım).

40- Furkân 65-Rabbimiz, cehennem azâbını bizden geri çevir; gerçekten, onun azâbı ödenmesi kaçınılmaz bir borç (veya sürekli bir acıdır). 66-Şüphesiz o, ne kötü bir karargâh ve ne kötü bir konaklama yeridir. 74-Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, göz-aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takvâ sâhiplerine önder kıl.

42- Fâtır 34-Bizden hüznü giderip yok eden Allah’a hamdolsun; şüphesiz Rabbimiz, gerçekten bağışlayandır, şükrü kabûl edendir. 35-Ki O, bizi kendi fazlından (ebedi olarak) kalınacak bir yurda yerleştirdi; burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz.

43- Meryem 4-Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana duâ etmekle mutsuz olmadım. 5-Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım bir kısır (kadın)dır. Artık bana kendi katından bir yardımcı armağan et. 6-Bana mîrasçı olsun. Yakup-oğullarına da mîrasçı olsun. Rabbim, onu (kendisinden) râzı olunan(lardan) kıl.

44- Tâ-hâ 25-Rabbim, benim göğsümü aç. 26-İşimi kolaylaştır. 27-Dilimden düğümü çöz; 28-Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. 29-Âilemden bana bir yardımcı kıl, 30-Kardeşim Hârun’u, 31-Onunla arkamı kuvvetlendir. 32-Onu işimde ortak kıl, 33-Böylece seni çok tesbih edelim. 34-Ve seni çok zikredelim. 35-Şüphesiz Sen bizi görüyorsun. 114-Rabbim, ilmimi arttır.

51- Şuârâ                    
77-İşte bunlar, gerçekten benim düşmanımdır; yalnızca âlemlerin Rabbi hâriç, 78-Ki beni yaratan ve bana hidâyet veren O’dur; 79-Bana yediren ve içiren O’dur; 80-Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur; 81-Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O’dur, 82-Din (cezâ) günü hatâlarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur; 83-Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni sâlih olanlara kat;
84-Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili (lîsân-ı sıdk) ver. 85-Beni nîmetlerle-donatılmış cennetin mîrasçılarından kıl, 86-Babamı da bağışla, çünkü o şaşırıp sapanlardandır. 87-Ve beni (insanların) diriltilecekleri gün küçük düşürme, 88-Malın da, çocukların da bir yarar sağlayamadığı günde. 89-Ancak Allah’a selim bir kâlp ile gelenler başka. 117-Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı. 118-Bundan böyle, benimle onların arasını açık bir hükümle ayır ve beni ve benimle birlikte olan mü’minleri kurtar.
169-Rabbim, beni ve âilemi bunların yaptıklarından kurtar. 53- Neml 15-Bizi inanmış kullarından bir-çoğuna göre üstün kılan Allah’a hamdolsun. 19-Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nîmete şükretmemi ve hoşnut olacağın sâlih bir amelde bulunmamı ilhâm et ve beni rahmetinle sâlih kulların arasına kat. 93-Allah’a hamdolsun.
54- Kamer 10-Gerçekten ben, yenik düşmüş durumdayım. Artık Sen (bu kâfir toplumdan) intikâm al.

55- Sâd 35-Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen, karşılıksız armağan edensin. 61-Rabbimiz, kim bunu bizim önümüze sürdüyse, ateşteki azabını kat-kat arttır.


56- A’raf 23-Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen, gerçekten hüsrâna uğrayanlardan olacağız. 47-Rabbimiz, bizi zâlimler topluluğuyla birlikte kılma. 89-Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında Sen hak ile hüküm ver, Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. 126-Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür. 143-Sen ne yücesin (Rabbim). Sana tevbe ettim ve ben îman edenlerin ilkiyim. 151-Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kat. Sen merhâmet edenlerin en merhâmetli olanısın. 155-Rabbim, eğer dileseydin, onları ve beni daha önceden helâk ederdin. (Şimdi) İçimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak edecek misin? O da Senin denemenden başkası değildir. Onunla sen dilediğini saptırır, dilediğini hidâyete erdirirsin. Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge; Sen bağışlayanların en hayırlısısın. 156-Bize bu dünyâda da, âhirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz Sana yöneldik. 161-Dileğimiz bağışlanmadır. 189-Eğer bize sâlih (bir çocuk) verirsen, andolsun şükredenlerden olacağız.
62- Kehf       10-Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır (bizi başarılı kıl). 24-Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir.

63- Cin 20-Ben gerçekten, yalnızca Rabbime duâ ediyorum ve O’na hiç kimseyi (ve hiç-bir şeyi) ortak koşmuyorum.

64- Nûh 26-Rabbim, yer-yüzünde kâfirlerden yurt  edinen hiç kimseyi bırakma. 27-Çünkü Sen onları bırakacak olursan, Senin kullarını şaşırtıp-saptırırlar ve onlar, kötülükten sınırı aşan (fâcir’den) kâfirden başkasını doğurmazlar. 28-Rabbim, beni, annemi, babamı, mü’min olarak evime gireni, îman eden erkekleri ve îman eden kadınları bağışla. Zâlimlere yıkımdan başkasını arttırma.

65- İbrâhim       35-Bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut. 36-Rabbim, gerçekten onlar insanlardan bir-çoğunu şaşırtıp-saptırdı. Bundan böyle kim bana uyarsa, artık o bendendir, kim bana isyân ederse elbette Sen, bağışlayansın, esirgeyensin. 37-Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vâdiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir kısmının kâlplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir-takım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. 38-Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiç-bir şey Allah’a gizli kalmaz. 39-Hamd, Allah’a âittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmâil’i ve İshak’ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duâyı işitendir. 40-Rabbim, beni namazı(nda) sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz, duâmı kabûl buyur. 41-Rabbimiz, hesâbın yapılacağı gün, beni, anne-babamı ve mü’minleri bağışla.

66- Sâffât   100-Rabbim, bana sâlihlerden (olan bir çocuk) armağan et.

67- Kasas         16-Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık beni bağışla. Böylece (Allah) onu bağışladı. Şüphesiz. O, bağışlayandır, esirgeyendir. 17-Rabbim, bana verdiğin nîmetler adına, artık suçlu günahkârlara destekçi olmayacağım. 21-Rabbim, zâlimler topluluğundan beni kurtar. 22-Umarım Rabbim, beni doğru bir yola yöneltip iletir. 24-Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtâcım.

68- İsrâ 24-Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse, Sen de onları esirge. 80-Rabbim, beni (girilecek yere) doğru bir girdirişle girdir ve (çıkarılacak yerden) doğru bir çıkarışla çıkar ve katından bana yardımcı bir kuvvet ver.

69- Yûnus       85-Biz Allah’a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için bir fitne (konusu) kılma. 86-Ve bizi, kâfirler topluluğundan rahmetinle kurtar. 88-Rabbimiz, şüphesiz Sen, Firavun’a ve önde gelen çevresine dünyâ-hayâtında bir çekicilik (güç, ihtişam) ve mallar verdin. Rabbimiz, Senin yolundan saptırmaları için (mi?) Rabbimiz, mallarını yerin dibine geçir ve onların kâlplerinin üzerini şiddetle bağla; onlar acı azâbı görecekleri zamâna kadar îman etmeyecekler.

70- Hûd 45-Rabbim, şüphesiz benim oğlum âilemdendir ve senin vâdin de doğrusu haktır. Sen hâkimlerin hâkimisin. 47-Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrâna uğrayanlardan olurum.

71- Yûsuf 33-Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) câhillerden olurum. 101-Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkânını) verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve yerin yaratıcısı, Dünyâ’da ve âhirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim hayâtıma son ver ve beni sâlihlerin arasına kat.

73- En-âm                    162-Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, dirimim ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.

78- Mü’min (Ğâfir) 7-Rabbimiz, rahmet ve ilim bakımından her şeyi kuşatıp-sardın, tevbe edenler ve senin yoluna tâbi olanlara mağfiret et ve onları cehennem azabından koru. 8-Rabbimiz, onları Adn cennetlerine sok ki onlara (bunu) vaad ettin; babalarından, eşlerinden ve soylarından sâlih olanları da. Gerçekten Sen, üstün ve güçlü olansın, hüküm ve hikmet sâhibisin. 9-Ve onları kötülüklerden koru. O gün Sen, kimi kötülüklerden korumuşsan, gerçekten ona rahmet etmişsin. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. 27-Musa dedi ki: Gerçekten ben, hesap gününe îman etmeyen her mütekebbirden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığınırım.

79- Enbiyâ 83-Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen merhâmetlilerin en merhâmetli olanısın. 87-Senden başka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum. 89-Rabbim, beni yalnız başıma bırakma, sen mîrasçıların en hayırlısısın. 112-Rabbim, (müşriklerle aramızda) hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz, sizin her türlü nitelendirmelerinize karşı yardımına sığınılan Rahman (olan Allah)dır.

80- Mü’minûn 26-Beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım et. 28-Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah’a hamdolsun. 29-Rabbim, beni kutlu bir konakta indir, sen konuklayanların en hayırlısısın. 39-Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. 93-Rabbim, eğer onlara va’dolunan (azab)ı mutlaka bana göstereceksen, 94-Rabbim, bu durumda beni zulmeden kavmin içinde bırakma. 97-Rabbim, Şeytan’ın kışkırtmalarından sana sığınırım. 98-Ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. 109-Rabbimiz, îman ettik, sen artık bizi bağışla ve bize merhâmet et, sen merhâmet edenlerin en hayırlısısın, derlerdi de. 118-Rabbim, bağışla ve merhâmet et, sen merhâmet edenlerin en hayırlısısın.

82- Şûrâ           10-İşte Rabbim olan Allah. Ben O’na tevekkül ettim ve yalnızca O’na dönüp-yönelirim.

86- Ahkâf 15-Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nîmete şükretmemi ve senin râzı olacağın sâlih bir amelde bulunmamı bana ilhâm et; benim için soyumda salâhı ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben müslümanlardanım.

89- Ankebût      30-Rabbim, fesat çıkaran (bu) kavme karşı bana yardım et.

MEDÎNE DÖNEMİ 94- Bakara 32-Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiç-bir bilgimiz yok. Gerçekten sen, her-şeyi bilen, hüküm ve hikmet sâhibi olansın. 58-Dileğimiz bağışlanmadır. 67-Câhillerden olmaktan Allah’a sığınırım. 126-Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından Allah’a ve âhiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır. 127-Rabbimiz bizden (bunu) kabûl et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin, 128-Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibâdet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabûl et.
Şüphesiz, Sen tevbeleri kabûl eden ve esirgeyensin. 129-Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sâhibisin. 201-Rabbimiz, bize Dünyâ’da da iyilik ver, âhirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azâbından koru. 250-Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, adımlarımızı sâbit kıl (kaydırma) ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. 285-O’nun elçileri arasında hiç birini (diğerinden) ayırdetmeyiz. İşittik ve itaât ettik.
Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sana’dır. 286-Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. 98- Âl-i İmran 8-Rabbimiz, bizi hidâyete erdirdikten sonra kâlplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin Sen. 9-Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten Sen toplayacaksın. Doğrusu Allah, vâdinden cayıp-dönmez.
16-Rabbimiz şüphesiz biz îman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azâbından koru. 26-Ey mülkün sâhibi Allah’ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, her şeye güç yetirensin. 27-Geceyi gündüze bağlayıp-katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp-katarsın; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, dilediğine hesapsız rızık verirsin. 38-Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duâları işitensin dedi. 53-Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şâhidlerle berâber yaz. 147-Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaştır ve bize kâfirler topluluğuna karşı yardım et. 191-Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın.

Sen pek yücesin, bizi ateşin azâbından koru. 192-Rabbimiz, şüphesiz Sen kimi ateşe sokarsan, artık onu hor ve aşağılık kılmışsındır; zulmedenlerin yardımcıları yoktur. 193-Rabbimiz, biz: Rabbinize îman edin diye îmana çağrıda bulunan bir çağırıcıyı işittik, hemen îman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. 194-Rabbimiz, elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyâmet gününde de bizi hor ve aşağılık kılma. Şüphesiz Sen, vâdine muhâlefet etmeyensin.

102- Haşr          10-Rabbimiz, bizi ve bizden önce îman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kâlplerimizde îman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin. 106- Nîsâ 75-Rabbimiz, bizi halkı zâlim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sâhip) gönder, bize katından bir yardım eden yolla.

108- Mâide       25-Rabbim, gerçekten kendimden ve kardeşimden başkasına mâlik olamıyorum. Öyleyse bizimle fâsıklar topluluğunun arasını Sen ayır. 83-Rabbimiz inandık; öyleyse bizi şâhitlerle birlikte yaz. 114-Allah’ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen’den de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık vericilerin en hayırlısısın.

109- Mümtehine     4-Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve içten sana yöneldik. Dönüş sanadır. 5-Rabbimiz, bizi inkâr edenler için bizi fitne (deneme konusu) kılma ve bizi bağışla Rabbimiz. Şüphesiz Sen, üstün ve güçlüsün, hüküm ve hikmet sâhibisin. 113-

Tahrîm 8-Rabbimiz nûrumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz Sen, her şeye güç yetirensin. 11-Rabbim bana kendi katında, cennette bir ev yap; beni Firavun’dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zâlimler topluluğundan da kurtar. 114-

Tevbe   129-Bana Allah yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O’dur. Âmin; Âmin; Âmin.. Vel hamdülillâhi rabbilâlemin. Sadakallahülazim
.iktibasdergisi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2016, 10:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241