bayan escort bursa escort escort gaziantep istanbul escort escort izmir escort izmir izmir escort istanbul escort denizli escort escort bayan

banner259

MEZHEPLER

DİN KURAN'A GÖRE YAŞANIR! MEZHEP, TARİKAT, CEMAAT ŞEKLİNDE PARÇA PARÇA AYRILMAK KURAN'A AYKIRIDIR!

 MEZHEPLER
 MEZHEPLER


Bu bölümde Kur'anın mezheplere bakış açısından, mezheplerin kendi aralarındaki ihtilaflarından vs. bahsedilecektir. 

DİN KURAN'A GÖRE YAŞANIR! MEZHEP, TARİKAT, CEMAAT ŞEKLİNDE PARÇA PARÇA AYRILMAK KURAN'A AYKIRIDIR!

Allah Kuran'da müminlerden tek bir ümmet olarak bahseder (Enbiya, 92). Bütün müminler Kuran'a uyar ve dinde ayrılığa düşmezler. Allah dinde ayrılığa düşenlerin hiç birinin Peygamberimizle bir alakası olmadığını bildirmektedir:

"Gerçek şu ki, dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar, sen hiç bir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'a kalmıştıır. Sonra O, işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir." (Enam, 159) 

Sadece bu ayet bile dinde mezhep mezhep, grup grup olmanın, hizip ve fırka şeklinde ayrışmanın haram olduğunun anlaşılması için yeterlidir. Bu apaçık ayete rağmen sözü edilen ayrışmanın geleneksel dinde haram değil de rahmet kabul edilmesi çok ilginçtir!

Evet... Allah Kuran'da Müslümanların dinde ihtilaflara düşmesini yasaklamasına rağmen alimler / imamlar mezhep mezhep olmayı normal bulurlar, hatta zorunlu görürler. Hatta ve hatta bu ihtilafta rahmet vardır derler.

Oysa Allah başka bir ayette bakın ne diyor:


"Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın" (Ali İmran, 103) 

Bu ilahi fermana rağmen din adamları "ümmetimin ihtilafı rahmettir" şeklinde hadisler uydurarak dinde ayrılığa düşmeyi övmüşler, teşvik etmişlerdir. Bunun adı Kur'ana uymamaktır, hakkı batılla örtmektir. Vahyi terkedip nefisleri din edinmektir. Hükme ortaklıktır. Hatta Allah'ın hükmünü beğenmeyerek neshetmek, yerine beşeri görüşleri din diye ikame etmektir.

***

Bir mezhebe göre bir şey haram iken diğerine göre helaldir. Fakat gerçek tektir ve birinden biri yanlış söylemektedir. İşte mezhepler dini böyle ihtilaflar sistemi gibi gösterirler. Oysa dinde çelişki olmaz. Din kesin bilgi işidir. Çelişkinin olduğu bir sistem ilahi olamaz. İlahi olmayan ise din olamaz. Çelişkinin olduğu yerde şeksiz ve şüphesiz bir iman sağlanamaz. Heyhat! Allah ikaz ediyor, uyarıyor. Onlar ise bu ayrılıkta, dinin parça parça, ümmetin bölük bölük edilmesinde rahmet görüyor!

Eskiden mutlaka bir mezhepe katı bir şekilde biat etmek esasken son dönemdeki yaygın görüşlere göre kişi gerektiğinde ben Şafii mezhebine uyuyorum diyebilir, gerektiğinde de Hanefi mezhebine uyuyorum diyebilir. Bir konuda bir mezhebe, başka bir konuda daha kolayına gelen başka bir mezhebe göre hareket edebilir. Ya da bir konuda bugün filanca mezhebe uyulurken aynı konuda yarın başka bir mezhebe göre hareket edilebilir. Bir diğer anlatımla kişi bir gün haram dediği bir şeye ertesi gün helal diyecek, birkaç saat sonra tekrar haram olarak inanıyorum diyebilecektir. Bu ise dini bir oyun haline getirmektir. Allah ise dini oyun haline getirenleri şöyle uyarır:

"Dinlerini bir oyun ve eğlence (konusu) edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla (Kur'an'la) hatırlat ki, bir nefis, kendi kazandıklarıyla helake düşmesin; (böylesinin) Allah'tan başka ne bir velisi, ne bir şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi verse de kabul olunmaz. İşte onlar, kazandıkları nedeniyle helake uğrayanlardır; küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azab vardır." (Enam, 70)


Günümüzde mezhep ayrılıkları AYRIŞMALARA, KAVGALARA, BOZGUNCULUĞA VE SAVAŞLARA sebep olmaktadır! 

Çeşitli mezheplerde birçok hurafe mevcuttur. Mesela kadınların 100'de 99'unun cehenneme gitmesi, kadının namazı bozması, erkeklere altının haram olması veya sakal kesmenin yasaklanması gibi vs...

Bu hurafelerin ortadan kaldırılması yapılacak en doğru şey tamamen Kuran'a uyulmasıdır.

Peygamberin haram ya da farz hüküm koyma yetkisi yoktur. Allah hükmüne kimseyi ortak kılmaz, farzları ve haramları yalnız Allah belirler. Kur'an tek hüküm verici olanın Allah olduğunu pek çok ayette bildiriyor:

"...Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz." (Kehf suresi 26)

. Allahın vahy ettiği farz ve haramları peygamber de tam tebliğ eder. Ekleme çıkarma yapamaz.

İşte bize düşen dinlerini parça parça edip, oyun konusu haline getirenlere KURAN ile hatırlatma yapmaktır.(mehtap gözükan)

Dinde haram olanların nelerden ibaret olduğunu ayrıntılı bir biçimde  kitabında açıklamıştır Allah..

Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, DİN’inize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün DİN’inizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size DİN olarak İslâmı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir.5/3

"DİLLERİNİZİN YALAN YERE NİTELENDİRMESİ DOLAYISIYLA ŞUNA HELAL, BUNA HARAM DEMEYİN. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler." (Nahl Suresi, 116)

“De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır." Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. De ki: "Rabbim yalnızca çirkin-hayasızlıkları -onlardan açıkta olanlarını ve gizli olanlarını,- günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan 'isyan ve saldırıyı' kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği şeyi Allah’a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır." (Araf Suresi, 32-33)

Bir de dediler ki: "BU HAYVANLARIN KARINLARINDA OLAN, YALNIZCA BİZİM ERKEKLERİMİZE AİTTİR, EŞLERİMİZE İSE HARAMDIR. Eğer o, ölü doğarsa onlar da bunda ortaktırlar." Allah, (bu) düzmelerinin cezasını verecektir.

Şüphesiz O, hüküm sahibi olandır, bilendir. (Enam Suresi, 139)

Çocuklarını hiçbir bilgiye dayanmaksızın akılsızca öldürenler ile Allah'a karşı YALAN YERE İFTİRA DÜZÜP ALLAH'IN KENDİLERİNE RIZIK OLARAK VERDİKLERİNİ HARAM KILANLAR elbette hüsrana uğramışlardır. Onlar, gerçekten şaşırıp sapmışlardır ve doğru yolu bulamamışlardır. (Enam Suresi, 140)

De ki: "Allah'ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan, haber var mı? Söyler misiniz?" DE Kİ: "ALLAH MI SİZE İZİN VERDİ, YOKSA ALLAH HAKKINDA YALAN UYDURUP İFTİRA MI EDİYORSUNUZ?" (Yunus Suresi, 59)

Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, O, SİZE HARAM KILDIKLARINI AYRI AYRI AÇIKLAMIŞKEN, ÜZERİNDE ALLAH'IN İSMİ ANILAN ŞEYLERİ YEMİYORSUNUZ? Gerçekten çoğu, bir ilim olmaksızın kendi heva (istek ve tutku)larıyla (kimilerini) saptırıyorlar. Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir. (Enam Suresi, 119)

Deniz avı ve onu yemek size ve (yeryüzünde) dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılınmıştır. O'na (götürülüp) toplanacağınız Allah'tan korkup-sakının. (Maide Suresi, 96)

Şirk koşmakta olanlar dediler ki: "Eğer Allah dileseydi, O'nun dışında hiçbir şeye kulluk etmezdik, biz de, atalarımız da; VE O'NSUZ HİÇBİR ŞEYİ HARAM KILMAZDIK." Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Şu halde elçilere düşen apaçık bir tebliğden başkası mı? (Nahl Suresi, 35)

Deveden iki, sığırdan da iki. De ki: "İKİ ERKEĞİ Mİ HARAM KILDI? Yoksa iki dişiyi mi ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Yoksa Allah, bunları sizlere tavsiye ettiği zaman şahid miydiniz?" HİÇBİR BİLGİYE DAYANMAKSIZIN İNSANLARI SAPTIRMAK İÇİN ALLAH'A KARŞI YALAN UYDURUP İFTİRA DÜZENDEN DAHA ZALİM KİMDİR? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki: "Bana vahyolunanlar içinde, yiyen bir kimsenin yiyeceği (şeyler) için, ölü eti, dökülen kan, domuz eti -ki bu gerçekten murdardır- ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir fısk dışında, HARAM KILINMIŞ BİR ŞEY BULMUYORUM. Kim kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, -saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla- (bu sayılanlardan ölmeyecek kadar yiyebilir). Şüphesiz senin Rabbin bağışlayandır, esirgeyendir. (Enam Suresi, 144-145)

“Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez.” (Maide Suresi, 87)

Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "BUNDAN BAŞKA BİR KUR'AN GETİR VEYA ONU DEĞİŞTİR." De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım." (Yunus Suresi, 15)

 4 mezhep arasındaki 100 fark.....

Mezheplerin kendi aralarında nasıl çeliştiklerini aşağıdaki tablolardan görelim ve Allah’ın tek dininin mezhepler aracılığıyla nasıl farklı dinlere dönüştürüldüğünü anlayalım. . Kuran’ın otoritesi dışında oluşturulan bu mezheplere Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli, Caferi adları verilmiş, bu mezheplere uyan mukallitler (mezhep taklitçileri) ise mezheplerinin adlarıyla anılmışlardır.

Bu tabloda ayrıca mezheplerin kendi içlerindeki çelişkilerine yer vermiyoruz. Örneğin Hanefi mezhebinin ilk kurucusu Ebu Hanife ile onun talebeleri Ebu Yusuf ve Muhammed’in farklı görüşleri olduğu da kabul edilir ve bunlarda da çelişki çoktur. Bu tablolarda sadece Sünni 4 mezhebin çelişkileri vardır. Bu tablo çelişkilerin ancak az bir kısmını göstermektedir.

 Mezheplerin tüm çelişkilerini anlatmaya bu sayfanın hacmi çok dar gelir. Allah bizim Kuran’ın hacmi dışındakilerden dinimizi öğrenmemizi istememiş olması sayesinde bu kargaşanın, bu çelişkilerin içinde boğulmuyoruz.

Lütfen sunacağımız 100 örneği inceleyip mezhebinizi iyice öğrenin. Öğrendikten sonra; tüm bu çelişkilerden sonra mezhebinizi bir kenara atıp ister Kuran ile yetinin, ister bu tabloları uygulayıp bu farkları rahmet diye niteleyin. Uyarı bizim; akıl sizin, seçim sizin, sorumluluk sizin.

Mezheplerin Çelişkilerine 100 tane örnek

                                                      Hanefi Maliki Şafii Hanbeli

1 Ölü Hayvanın derisi helal midir? Haram Helal Haram Helal

2 Pislikle beslenen hayvanların eti helal midir ? Helal ? Haram

3 Yılan balığı yemenin hükmü nedir? Helal ? ? Haram

4 Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir? Mekruh Helal Haram Mekruh

5 Erkeğin sarı elbise giymesinin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram

6 Ud, zurna, dümbelek, boru davul çalmak nedir? Mekruh helal Helal Haram

7 Karga eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram

8 At eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal ? ?

9 Midye yemenin hükmü nedir? Haram Helal ? ?

10 İstiridye yemenin hükmü nedir? Haram Helal ? ?

11 Istakoz yemenin hükmü nedir? Haram Helal ? ?

12 Kırlangıç eti yemenin hükmü nedir? Helal Helal Haram Haram

13 Kartal eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram

14 Yarasa eti yemenin hükmü nedir? Haram Mekruh Haram Haram

15 Beyt-i Tavaftan öne abdest almak nedir? Vacip Farz Farz Farz

16 İlk iki rekatta Fatiha okumanın hükmü nedir? Vacip Farz Farz Farz

17 Rüku ve secdelerde tesbih etmek nedir? Sünnet ? Sünnet Vacip

18 İlk iki rekatta Fatiha?dan sonra sure okumak nedir? Vacip Mübah Sünnet Sünnet

19 Fatiha?dan evvel Besmele çekmek nedir? Sünnet Mekruh Farz ?

20 Namazda ayakların arası ne kadar açık olmalı? 4 parmak 2 karış 1 karış 2 karış

21 Vitir namazının hükmü nedir? Vacip Sünnet Sünnet Sünnet

22 Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu? Hayır Evet Hayır Hayır

23 Namazda selam almak abdesti bozar mı? Evet Hayır ? ?

24 Namaz kılan kimsenin önünden geçilmesinin haram olduğu mesafe ne kadardır? 40 kulaç 1 kulaç 3 kulaç 3 kulaç

25 Namaz içinde unutarak konuşmak namazı bozar mı? Evet Hayır Hayır Evet

26 Namazda hatayla yanlış bir kelime geçerse namaz bozulur mu? Evet Hayır Hayır Hayır

27 Namazda af ve of demek namazı bozar mı? Evet Hayır Evet Evet

28 Eti yenen hayvanların sidiği ve artığı necis midir? Evet Hayır Evet Hayır

29 Eti yenen hayvanların menisi necis midir? Evet Evet Hayır Hayır

30 Abdestin farzları kaçtır? 4 7 6 7

31 Abdesti belli bir sıra ile almak farz mıdır? Hayır Hayır Evet Evet

32 Abdesti ara vermeksizin almak farz mıdır? Hayır Evet Hayır Evet

33 Abdestin sünnetlerinin sayısı kaçtır? 18 8 30 20

34 Misvak kullanmak sünnet midir? Evet Hayır Evet Evet

35 Abdestte ellerin, yüzün ve kolların üçer kere yıkanması sünnet midir? Evet Hayır Evet Evet

36 Abdestte başın üç defa mesh edilmesi sünnet midir? Hayır Hayır Evet Hayır

37 Abdestte kulakların içten ve dıştan meshi sünnet midir? Evet Evet Evet Hayır

38 Abdestte kulaklar kaç defa mesh edilmelidir? 1 1 3 1

39 Abdesti bozan şeylerin sayısı kaçtır? 12  3 5 8

40 Cinsellik organına dokunmak abdesti bozar mı? Hayır Evet Evet Evet

41 Namazda kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı? Evet Hayır Hayır Hayır

42 Deve eti yemek ve cenazeyi yıkamak abdesti bozar mı? Hayır Hayır Hayır Evet

43 Abdest şüphe ile bozulur mu? Hayır Hayır Hayır Evet

44 Kan akması abdesti bozar mı? Evet Hayır Hayır Hayır

45 Delikli meshin üzerinden mesh etmek caiz midir? Evet Evet Hayır Hayır

46 Gusül abdesti almayı gerektiren sebeplerin sayısı kaçtır? 7 4 5 6

47 Gusül abdestinin farzları kaç tanedir? 11 5 3 ?

48 Umursamazlıktan veya tembellikten dolayı namaz kılmayanın hükmü nedir? Hapsedilir, kanatılana kadar dövülür, öldürülür Tevbe etmezse öldürülür üç güniçinde tevbe etmezse öldürülür üç güniçinde tevbe etmezse öldürülür

49 Ezanın sözleri peşpeşe okunmasa da geçerli olur mu? Evet Evet Hayır Hayır

50 Arapça bilmeyen kimsenin kendisi için ezanı kendi dilinde okuması caiz midir? Hayır Hayır Evet Hayır

51 Ezanda niyet şart mıdır? Hayır Evet Hayır Evet

52 Ezan ve kamet esnasında selam almak caiz midir? Hayır Hayır Hayır Evet

53 Fatiha suresi okunmadan kılınan namaz geçerli olur mu? Evet Hayır Hayır Hayır

54 Namazı bitirirken selam vermenin farz olduğu miktar nedir? Farz değildir 1 tarafa vermek farzdır 1 tarafa vermek farzdır 2 tarafa vermek farzdır.

55 Erkeğin avret yeri neresidir? Göbeği ile diz kapağı arası ,Ön ve arka uzuvları ,Göbeği ile diz kapağı arası, Göbeği ile diz kapağı arası

56 Ölünün yıkanmasının farz olması için cesedin ne kadarının bulunması gereklidir? 01.Şub 02.Mar Az da olsa olur Az da olsa olur

57 Ölüyü yıkarken ağzına ve burnuna su vermek gerekir mi? Hayır Evet Evet Hayır

58 İhramlı iken hacda ölen kişinin üstüne hoş koku sürülüp başı örtülür mü? Evet Evet Hayır Hayır

59 Cenaze namazını kimin kıldırması gerekir? Sultan Devlet Başkanı Kaldırması vasiyet edilen kişi Velisi Kaldırması vasiyet edilen kişi

60 Cenaze namazı, namaz kılmanın yasak olduğu kaç vakitte kılınmaz? 5 3 k Her vakitte ılınabilir 3

61 Ölü gömülmek için, öldüğü yerden başka bir yere nakledilebilir mi? Evet Evet Hayır Hayır

62 Oruç için dil ile söyleyerek niyet etmek şart mıdır? Evet Evet Hayır Evet

63 Ramazan orucu için hergün ayrı ayrı niyet etmek şart mıdır? Evet Hayır Evet Evet

64 Kan aldırmak orucu bozar mı? Hayır Hayır Hayır Evet

65 Zekatın farz olması için hangi mallardan borçlu olmamak şarttır? Zirai ürün dışındaki mallardan Altın ve gümüş Böylebir şart yoktur Bütün mallardan

66 Erkek ve kadının ziynet eşyalarından zekat vermeleri farz mıdır? Evet Hayır Hayır Hayır

67 Kâğıt paradan zekat vermek farz mıdır? Evet Evet Evet Hayır

68 Madenlerden ne kadar zekat verilmesi gereklidir? 01.May 01.May Oca.40 Oca.40

69 Ticarî bir eşyanın zekatının şartları kaçtır? 4 5 6 2

70 Topraktan çıkan her şey için zekat vermek farz mıdır? Evet Hayır Hayır Hayır

71 Balın zekatını vermek farz mıdır? Evet Hayır Hayır Evet

72 Vakfedilen topraktan zekat vermek farz mıdır? Evet Evet Hayır Hayır

73 Kiralanan veya emanet alınıp ekilen toprağın zekatını vermek farz mıdır? Hayır Evet Evet Evet

74 Zeytinin zekatını vermek gerekli midir? Evet Evet Hayır Evet

75 Yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan zekat vermek farz mıdır? Hayır Evet Hayır Hayır

76 Koyun ile keçi kaç yaşlarında olursa zekatı farzdır? Koyun 1 Keçi 1 Koyun 1 Keçi 1 Koyun 1 Keçi 2 Koyun 1/2 Keçi 2

77 Kadın yanında kocası olmadan hacca gidebilir mi? Hayır Evet Evet Hayır

78 Acizlik veya zaruret yüzünden hacca gidemeyen kişinin kendi yerine başkasını göndermesi caiz midir? Evet Hayır Evet Evet

79 Haccın şartı kaç tanedir? 2 4 5 4

80 Şeytan taşlarken atılan taşın cemreye düşmemesi caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır

81 Müslüman olmayan bir fakire yemek verilmesi caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır

82 İpeğin üzerine oturmak, yaslanmak, yastık olarak kullanmak, duvar örtüsü yapmak haram mıdır? Hayır Evet Evet Evet

83 Erkek çocuğa ipek giydirmek caiz midir? Hayır Hayır Evet Evet

84 Gümüş ile süslenmiş kaptan su içmek ya da abdest almak caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır

85 Sakalı kesmek haram mıdır? Evet Evet Hayır Evet

86 Tavla oynamak haram mıdır? Hayır Evet Evet Evet

87 Satranç oynamak haram mıdır? Evet Evet Hayır Evet

88 Ölen bir kişinin borçları ödenmeli midir? Hayır Evet Evet Hayır

89 Kişi kendi arazisinde bulunan maddenin ne kadarını devlete vermelidir? 01.May Hiç Hiç Hiç

90 Bir araziyi gasp edip eken kimse çıkan ürünün sahibi midir? Evet Evet Evet Hayır

91 Yapılan bir sözleşmeyi değiştirme veya feshetme süresi ne kadardır? 3 gün İhtiyaç gereği kadar 3 gün Anlaşma ile belirlenir

92 Cinsi tecavüzde bulunulan hayvanın hükmü nedir? Öldürülür, eti yenmez Öldürül mez, etiyenebilir Öldürülmez, etiyenebilir Öldürülmesi gerekir

93 Şarap ve diğer sarhoş edici maddelerin içilmesinin cezası kaç değnektir? 80 80 40 80

94 Şarap kokan veya şarap kusan kişiye değnek cezası uygulanır mı? Hayır Evet Hayır Hayır

95 Dinden döndüğü için öldürülen bir kişinin malı mirasçıla-rına verilebilir mi? Evet Hayır Hayır Hayır

96 Dinden dönen kadın öldürülür mü? Hayır Evet Evet Evet

97 Terketmek, hapsetmek, aç ve susuz bırakmak suretiyle bir kişiyi öldürmek, kasten öldürmek gibi midir? Hayır Evet Evet Evet

98 Bir kadının hakimlik yapması caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır

99 Köpek necis bir hayvan mıdır? Hayır Hayır Evet Evet

100 Müezzin okuduğu cezandan dolayı ücret alabilir mi? Hayır Evet Evet Hayır .  

Görüldüğü gibi Mezhep imamları öyle bir konuma getirilmiştir ki; sahip oldukları yetkiyle Kuran’ın otoritesinin de üzerine çıkmış ve Kuran’daki hükümlerden kat kat fazla hacimde sünnetler, farzlar, helaller, haramlar oluşturmuşlardır.

(O müşrikler ki,) KENDİ DİNLERİNİ FIRKALARA AYIRMIŞ VE KENDİLERİ DE PARÇA PARÇA OLMUŞLARDIR Kİ HER GRUP KENDİ ELİNDEKİYLE ÖVÜNÜP SEVİNÇ DUYMAKTADIR. (Rum Suresi, 32

KURAN Mezhep,tarikat-cemaat ayrımına acı azap uyarısında bulunur!  

Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın .işte onlar için büyük bir azap vardır. (Âli-İmran,105)

MEZHEPLERİN UYGULAMALARINA BAKTIĞIMIZDA DİNİ YAŞANMAZ KILMAK İÇİN BU KADAR MI ÇABA OLUR?

İşte İslam aleminin düştüğü cehaletin kaynağı kuran harici uygulamalardır!

Hatırlayınız Allah bizleri uyarıyor ve neler diyordu ayetlerinde.

Yalnız Kuranın ipine sarılın.

Emin olmadığınız bilgilerin ardına düşmeyiniz, hesabını sorarım. Sizleri yalnız Kur’an dan sorumlu tutuyorum.

Peygamberimizin görev ve sorumluluklarını anlatırken de; Sen ancak bir öğüt vericisin. Senin görevin sadece tebliğ etmektir, hesap görmek bize aittir..

KENDİLERİNE OKUNAN BU KİTABI SANA GÖNDERMİŞ OLMAMIZ ONLARA YETMİYOR MU Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. (Ankebut Suresi, 51)
...Biz Kitabı sana, HER ŞEYİN AÇIKLAYICISI, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. [Nahl Suresi, 89]
Allah bu ayetler ile Kuran’ın her şeyi açıkladığını ve bizi doğruya ilettiğini bildirir. Kuran her şeyi açıklıyorken; Buhari ve Müslim diye kaynaklara yada ilmihal kitaplarına ne gerek var?
Niye hala ek kaynaklardan ve mezheplerden medet umuyorsunuz?

Allah'ın sözüne güvenmiyor musunuz?

Neden Allah Kuran’da bize 'Müslüman' diye isim vermişken; Alevi, Sunni, Şii, Hanefi, Şafi diye isimleri kullanıp, Allah’ın bize verdiği ismi yetersiz görüyorsunuz?

Biz Peygamberimize tabii ki uyarız, peki Peygamberimiz neye uyar?

..Ben, bana vahyedilenden (Kurân'dan) başkasına uymam.." [En'âm Suresi,50]

Elçi neyden şikayet ediyor, önceliği neymiş Elçinin?

"Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktılar." [Furkan Suresi,30]

Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? (Bakara Suresi, 170

 

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2016, 10:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner241

banner247

banner141

banner140

banner255