bayan escort bursa escort escort gaziantep istanbul escort escort izmir escort izmir izmir escort istanbul escort denizli escort escort bayan

banner207

KUTSİ HADİS

Neden iki vahiy arasında ayrım yapılmıştır?

 KUTSİ HADİS
 KUTSİ HADİS
"Elçiye düşen görev sadece tebliğdir" 
                                           (Maide 99)

Son yıllarda Kur'anın anlaşılarak ve üzerinde düşünerek okunmaya başlaması neticesinde, Allah'ın elçisini sadece vahye uymaya çağıran ayetleri iyice açığa çıkıp da kitlelelere ulaşmaya başlayınca elçinin Kur'an dışında da vahiy aldığı iddiaları ortaya atılmaya başlanmıştır. 

"Evet Allah elçiye sadece vahye uy diyor ama vahiy demek sadece Kur'an demek değildir ki" iddiası geleneğin yeni kendini savunma trendidir! Aslında gelenek bu argümanı "kutsi hadis" demek suretiyle asırlar önce dile getirmiştir.

Peki gerçek hakikaten de böyle midir? Böyleyse neden bu Kur'an dışında alındığı iddia edilen "vahiyler" de tıpkı Kur'an gibi hemen kayda alınarak korunmamıştır? 

Madem Allah elçisine Kur'an dışında da "vahiy" indirmiştir, o halde onlar neden Kur'an çatısı altında toplanmamıştır? 

Neden iki vahiy arasında ayrım yapılmıştır? 

Neden onlar Kur'an dışında tutularak ayrı bir muamele çekilmiştir? 

Neden bu "vahiyler" ta 200-230 yıl sonra çıkacak olan Buhari'nin vs derleyip toplamasına (uhdesine, çabasına, tercihine vs) havale edilmiştir? 

Neden bu "vahiylerin" onlarca uydurma sözün yer aldığı bir havuzun içinde kalmasına izin verilerek haklarında şek ve şüphe (tereddüt) oluşmasına müsade edilmiştir? 

Allah kendi sözleri arasında neden böyle (haşa) öz evlat üvey evlat türü bir ayrıma gitmiştir? 

Böyle bir şey mümkün olabilir mi?

Önce yani kitlelerin ilahi mesajın manasıyla direkt olarak muhatap olamadıkları, din adamı sınıfınca ne söylenirse sorgusuz sualsiz kabul edildiği devir ve dönemlerde bu rivayetlere sahih hadis de, kutsallık izafe et! Sonra gerçekler ortaya çıkıp da rivayetin din olmadığıyla ilgili apaçık ayetler iyice alaniyet kazanınca bu sefer de mevcudu korumak için bu rivayetlere de vahiy muamelesi çek! 

Önce hadis de, şimdi vahiy... 

Önce sünnet de, şimdi onlar da vahiy... 

Ne yapılıp edilecek, rivayetin yani zannın din edinildiği bu geleneksel yapı korunacak! Mesele ne pahasına olursa olsun Kur'an dışında kurulan geleneksel dini yaşatmak! 

Aşağıdaki yazıda klasik bir gelenekçi savunmayı okuyacaksınız! Burada "Allah'a ve elçisine itaat edin, Allah'a ve elçisine uyun" mealindeki ayetlerin "Hem Allah'a hem de elçisine ayrı ayrı uyulmalıdır, çünkü ikisi de ayrı bir hüküm kaynağıdır" şeklinde yansıtılmaya çalışıldığı görülecektir. Oysa bu Kur'anın ifadesiyle Allah ile elçisinin arasını ayırmaya çalışmaktır. Elçi sadece vahye uymuş, elçinin uyduğu bu vahiy de vahiy katiplerince anında kayda geçirilerek korumaya alınmıştır. İki tür vahiy olduğu, Allah'ın kendi sözlerinden bir kısımını korumaya alırken diğer bir kısımını koruma altına almaması düşünülebilir mi?

Bir sultan bir halka elçi yolladığında bana ve elçime itaat edin diyorsa bunun manası elçinin getirdiği mesaja uyun demektir. Sadece sultana uyun denilse, elçiye uyun denilmese gönderilen mesajın sultana ait olduğu hususu gereken değeri görmez. Buradaki hem bana hem elçime uyun mesajı "Elçim benim adıma geldi, o size benden haber getirdi, ona da uyun ki bana uymuş olasınız" demektir. Aksi halde yani bunu hem Allah hüküm koyar hem elçisi şeklinde algıladığımızda bu anlayışımız Kur'andaki birçok ayetle açıkça çelişecektir. 

"Bana ve elçime uyun" mealindeki ayetler elçiyi Allah dışında ikinci ve ayrı (müstakil) bir dini otorite (hüküm kaynağı) kabul edin anlamına gelmez. Evet, Kur'anın hem Allah'a hem de elçiye uyun (itaat edin) demesi hem vahye hem de elçiye isnat edilen rivayetlere uyun anlamına gelmez. 

Şayet rivayetler de tıpkı vahiy gibi uyulacak yani din kabul edilecek değerde önemli hususlar olsaydı hem vahiy gibi korunurdu hem de Kur'anda "İleride sadece Kur'andan sorulacaksınız" denilmezdi, "Hem Kur'andan hem de rivayetlerden, sünnetten vs sorulacaksınız" denirdi. Aksi halde Allah'ın Kur'andaki vahiylerini önemserken rivayet olan ancak bir tür vahiy olduğu iddia edilen diğer "sözlerini" önemsemediği sonucu çıkar ki bu asla kabul edilebilecek bir şey değildir. 

İŞTE KLASİK BİR GELENEKÇİ SAVUNMA METNİ


Resulullah'ın hüküm koyma yetkisi ve vahyin mahiyeti

Sual: Bazıları, Yalnız Kur’an sloganı ile, “Peygambere Kur’an harici başka bilgi verilmedi. Vahiy haricindeki sözleri senet olamaz” diyerekpeygambersiz bir din meydana çıkarmak istiyorlar. Kur’anda Peygamber efendimize Kur’an harici bilgi verildiğine dair âyet yok mudur?
CEVAP
Çok âyet var. Kur’anda, (Yalnız Allah’a itaat edin) denmiyor, Resulüne itaati de şart koşuyor:
(Allah’a ve Resulüne itaat edin!) [Al-i İmran 32]

(İhtilaflı bir işin hükmünü Allah’tan [Kur’andan] ve Resulünden[Sünnetten] anlayın!) [Nisa 59]

(Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz.)[Ahzab 36]

(Resulullahta sizin için [uyulması gereken] güzel örnekler vardır.)[Ahzab 21]

Allahü teâlâ, Resulünü kendi ile beraber bildirirken şu âyetlerde de sadece Resulünü bildiriyor:
(Resulüme uyun ki, doğru yolu bulasınız!) [Araf 158]

(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80] 

(Peygamberin verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının!) [Haşr 7] 

(İhtilaflarda seni hakem edip verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmeyen iman etmiş olmaz.) [Nisa 65] 

(Allah "Aralarında Allah'ın indirdiğiyle yani Kur'anla hüküm ver" diyor. Bu durumda elçinin verdiğini alın, vermediğinden sakının denilmesi rivayetleri de alın iddiasına delil olur mu?)

Peygamber efendimizin Kur’an dışındaki, dini hükümlere ait bütün emir ve yasaklardaki sözleri de, vahye dayanır. Bir âyet meali şöyledir:

(Resulüm, kendi arzusu ile konuşmaz. Onun [dini hükümlere ait her] sözü vahiydir.) [Necm 3, 4]

(Vahiy de Kur'anda toplanmıştır. Elçi vahiy dışında din hakkında -kendi arzusuyla- konuşmayacağına göre din Kur'an değil midir?)

Demek ki dini emir ve yasaklarda hüküm bildiren her sözü vahiyledir. Birkaç örnek verelim:

Birinci örnek:
Bir âyet meali:
(Hani, Allah size, iki taifeden [Kervan veya Kureyş ordusundan]birinin sizin olacağını vaat etmişti. Siz de kuvvetsiz olanın[kervanın] sizin olmasını istiyordunuz. Oysa, suçluların hoşuna gitmese de, hakkı ortaya çıkarmak ve batılı yıkmak için, Allah hakkı ortaya koymak ve [Kureyş ordusunu yok edip] kâfirlerin kökünü kesmek istiyordu.) [Enfal 7]

Kervan kaçarak kurtuldu. Fakat Kureyş ordusu birkaç misli çok olmasına rağmen Bedir’de yenildi. Allahü teâlâ daha önce bunu bildirdiğini söylüyor. Halbuki daha önce böyle bir şey söylediği Kur’an-ı kerimde yok. Demek ki, Peygamber efendimize vahiy ile bildirdi. 

İkinci örnek: 
Bir âyet meali de şöyle: 
(Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de, O da, “Ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim” diyerek bu duanızı kabul etmişti.) [Enfal 9]
Allahü teâlâ, (Bin melekle size yardım edeceğim) dediğini bildiriyor. Bunu Kur’an-ı kerimde daha önce bildirmediğine göre, Kur’andan ayrı olarak Resulullaha vahiy ile bildirdiği ortaya çıkıyor.

Üçüncü örnek:
Peygamber efendimiz Hazret-i Hafsa’ya gizlice bir söz söylemişti. Tefsirlerde bu gizli sözün Hazret-i Ebu Bekir’in halife olacağına dair olduğu bildiriliyor. O da, bunu, mahzur yok diye Hazret-i Âişe’ye anlattı. Allahü teâlâ da bunu Resulüne bildirdi. İşte âyet-i kerime meali: 

(Peygamber, hanımlarından birine [Hazret-i Hafsa’ya] gizlice bir söz söylemişti. O, bunu [Hazret-i Âişe’ye] haber verince, Allah da Resulüne durumu bildirdi, o da bir kısmını açıkladı, bir kısmını da söylemedi. Hanımı [Hafsa], “Bunu sana kim haber verdi?” dedi, o da, “Bana, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi” dedi.) [Tahrim 3]
Allahü teâlâ, Hazret-i Hafsa’nın sözünü Resulüne bildirdiğini söylüyor. Ama bu Kur’anda yok. Demek ki, Allahü teâlâ, Kur’andan başka da, Resulüne vahiy ile bildiriyor. 

Dördüncü örnek:
Bir âyet meali de şöyle:
(Siz [Hayber’den gelen] ganimetleri almak için giderken,[Hudeybiye seferinden] geri bırakılanlar, «Biz de sizin arkanızdan gelelim» diyecekler. Onlar [böyle söylemekle] Allah’ın [Hudeybiye seferine katılmayan bedevileri, bundan böyle başka bir sefere çıkarma] emrini değiştirmelerini isterler. De ki: «Bizim arkamıza asla gelemezsiniz. Allah, daha önce böyle buyurdu.» Bunun üzerine de «Hayır, siz bizi çekemiyorsunuz» diyeceklerdir. Halbuki onlar pek az söz anlayan kimselerdir.) [Fetih 15]

Burada Bedevilerin Hayber savaşına katılmalarının yasaklandığı, bu savaşa sadece Hudeybiye’de bulunanların katılacağı, bunun da, Resulullaha daha önce bildirildiği belirtiliyor. Kur’anda bunu bildiren bir âyet yoktur. Bu da gösteriyor ki, Resulullaha Kur’an harici vahiy de gelmektedir.

(Bu ayetlerde kişisel yahut  elçinin yaşamıyla ilgili bazı özel bilgilerin Allah tarafından verildiği görülüyor. Bu ilham vb bir yol olabilir. Bunlar din tesis eden vahiyler değildir, haber veren ilhamvari bilgilerdir. Bunlar sadece elçiyle ilgili kişisel hususlardır. Allah nice kuluna bile ilhamvari yollarla koruyucu, ikaz edici haberler verirken bunu elçisi için yapmaması düşünülemez. Ancak bunlara dikkat edilirse hepsinin elçiye haber verme şeklinde olduğu görülür; hiç birisi insanları ilgilendiren, genel hüküm ihtiva eden vahiyler olmadığı anlaşılır. Bunlar vahiy olsaydı Kur'anda yer alırdı, demek ki bunlar vahiy değil; ilham vs)

Kur’an-ı kerimde hikmet ile ilgili bir çok âyet vardır. Bir tanesinin meali şöyledir:

(Size kitabı, hikmeti getiren ve bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik.) [Bekara 151]

İmam-ı Şafii hazretleri, (Bu âyetteki hikmet, Sünnettir. Önce Kur’an, peşinden hikmet bildirilmiştir) buyurdu. (Risale s.78)

(Hikmet sünnet değildir. "Kime hikmet verildiyse ona çok şey verilmiştir" ayeti de gösteriyor ki hikmet bir kavrama / algılama / ayırt etme kapasitedir ve elçi dışındaki kişilere de verilmektedir.)

Sünnetler de, Kur’an-ı kerim gibi vahiy iledir. Dinimizdeki dört delilin ikincisidir.

(Malum, geleneksel dinde dinin büyük bir kısımını sünnetler oluşturuyor. Allah "Biz bu kitapta hiç bir şeyi noksan bırakmadık" diyor. Bu durumda Allah dininin önemli bir bölümünü oluşturan bunca sünneti Kur'anda noksan mı bıraktı?)

Üç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Cebrail aleyhisselam, Kur’an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirmiştir.) [Darimi]

(Bana Kur’anın misli kadar daha hüküm verildi.) [İ. Ahmed]

(Ben size ancak Allahü teâlânın emrettiğini emrediyor, nehyettiğini nehyediyorum.) [Taberani]

Kur’an dışı gelen üç vahiy de şöyledir: 

Bir gün Resulullah efendimizin devesi kayboldu. Münafıklar bunu fırsat bilip, “Hani göklerden, Cennetten, Cehennemden bahsediyordu. Kaybolan devesinin yerini bile bilmiyor” dediler. Münafıkların bu sözü Resulullaha ulaşınca, (Vallahi ben ancak Rabbimin bana bildirdiklerini bilirim. Şu anda Rabbim, bana devemin nerede olduğunu bildirdi. Devem, şu anda falanca yerdedir) buyurdu. Tarif edilen yere gidip deveyi bir ağaca bağlı olarak buldular. (Mevahib-i ledünniyye)

(Üzeyrin ve Zülkarneynin Peygamber olup olmadığını bilmiyorum. Hazret-i Cebrail gelinceye kadar, oturulacak yerlerin en iyisi ve en kötüsünün ne olduğunu soranlara "bilmiyorum"dedim. Cebrail de, "bilmiyorum" dedi. Nihayet Allahü teâlâ bildirdi ki, "Oturulacak yerlerin en iyisi camiler, en kötüsü de sokaklardır.")[Ebu Davud]

Peygamber efendimiz, mestleri üzerine mesh edince, (Ya Resulallah, [ayakları yıkamayı] unuttunuz galiba dediler. Peygamber efendimiz buyurdu ki:

(Hayır, ben unutmadım, Rabbim böyle yapmamı emretti.) [Ebu Davud]

Resulullah efendimiz, bütün emir ve yasakları mesela namazın ve diğer ibadetlerin farzlarını, sünnetlerini, müfsitlerini vahye uygun olarak ümmetine bildirmiştir. Hiçbir şeyi gizli bırakmamıştır. İşte iki âyet-i kerime meali:
(Eğer O [Peygamber] bize atfen, [Kur’ana] bazı sözler katsaydı, biz onu kuvvetle yakalayıp şah damarını koparır, helak ederdik, hiçbiriniz de buna engel olamazdınız.) [Hakka 44-47]

(O gayb hakkında cimri değildir.) [Tekvir 24] 

Müfessirler bu âyeti şöyle açıklıyorlar:
(Gaybdan yani kimsenin bilmediği vahiyle bildirilen bilgileri ümmetine açıklamak hususunda cimrilik yapmaz, hepsini bildirir. Allah’ın bildirdiklerini niye gizledin diye töhmet altında bırakılamaz, itham edilemez.) 

Bu gayb bilgilerini de Resulullah ümmetine tebliğ etmiştir. Namazın farzları, nasıl kılınacağı, diğer ibadet bilgileri hep bu gayb bilgilerdendir. Bunları hâşâ bildirmemesi mümkün mü? İşte bir âyet-i kerime meali:

(Ey Resulüm, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Onun elçiliğini [Peygamberlik görevini] yapmamış olursun.) [Maide 67] 

Netice: 

Allah Resulüne düşmanlık, Peygambersiz din meydana çıkarma gayreti, İslamiyet’i içeriden yıkmanın başka yoludur. Bu niyette olup,Yalnız Kur’an diyenler kesinlikle Kur’an-ı kerime de inanmıyorlar. Halbuki, Resulüne karşı gelenlerin yapmak istediklerinin çirkinliğini ve akıbetlerini de Allahü teâlâ Kur’an-ı keriminde mealen şöyle bildiriyor: 
(Allah’a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.) [Ahzab 36]

(Kimi, Resule iman etti, kimi de, yüz çevirdi. Bunlara çılgın ateşli Cehennem kâfi gelir.) [Nisa 55] 

Vahiysiz dine ait hüküm yoktur
Sual: Yukarıdaki yazıda (Peygamber efendimizin Kur’an dışındaki sözleri de, vahye dayanır) deniyor. Az da olsa, ictihada dayanan sözleri yok mudur?
CEVAP 
Evet vardır. (İçtihat olabilir mi) "Elçiye düşen sadece uyarmaktır" denmiyor mu Kur'anda) Bazı sözlerine, Allahü teâlâ, yanlış demiş ve affettiğini bildirmiştir. Tevbe suresi, 43. âyetinde mealen, (Hay Allah seni affetsin [iyiliğini versin]; [mazeretinde] doğru olanlar ile, yalancı olanlar belli olmadan, niçin onlara izin verdin?) buyuruldu. Demek ki ictihadla söyledikleri de var. Eshab-ı kiram, Peygamber efendimizin Kur’an-ı kerim dışındaki mübarek sözlerini anlamak için, (Ya Resulallah, bu vahiy mi, yani Allahü teâlânın kesin emri mi, yoksa kendi ictihadınız mı?) diye sorarlardı. Peygamber efendimiz de, vahiyse vahiy, değilse kendi ictihadı olduğunu bildirirdi. 

İctihad makamına varmış bulunan yüksek kimseler, kendi ictihadlarına göre hareket etmek mecburiyetindedir. Başka müctehidlerin ictihadlarına tâbi olamazlar. Hatta Peygamberlerin zamanlarında da, sahabeden biri, kendi Peygamberinin ictihadına uymayan ictihadda bulunursa, kendi ictihadına göre hareket ederdi. Peygamberler de ictihad ederlerdi. Fakat ictihadlarında hata ederlerse, Allahü teâlâ, derhal Cebrail aleyhisselamı göndererek, hataları vahiy ile düzeltilirdi. Yani Peygamberlerin ictihadları hatalı kalmazdı. Mesela, Bedir gazasında alınan esirlere yapılacak şey için, Server-i âlem bazı Sahabe-i kiram ile birlikte bir türlü, Hazret-i Ömer ise, başka türlü ictihad etmişti. Sonra, âyet-i kerime gelerek, Allahü teâlâ, Hazret-i Ömer’in ictihadının doğru olduğunu bildirdi. 

Peygamber efendimiz tarafından böyle ictihadla söylenenler, dini emir ve yasaklara ait hüküm ise, düzeltildiği için, neticede Peygamber efendimizin söyledikleri vahiy oluyor, yani son söylediği vahiy oluyor. Âyet âyeti nesh edebiliyor, hadis hadisi nesh edebiliyor, hadis âyeti nesh edebiliyor. Bunlar da vahiy ile oluyor, yani dine ait bir hüküm vahiy ile oluyor. Vahiysiz dine ait hüküm yoktur.

İctihadda Eshab-ı kiramdan biri, Peygamber efendimize uymayabilirdi. Fakat bu ahkam, Peygamber efendimiz zamanında hatalı ve şüpheli olamazdı. Çünkü, Cebrail aleyhisselam gelerek, yanlış olan ictihadlar, Allahü teâlâ tarafından hemen düzeltilir, hak ile bâtıl birbirinden hemen ayrılırdı. Peygamber efendimizin vefatından sonra meydana çıkarılan ahkam ise, böyle değildir. Bunun için, vahiy zamanında ictihad olunan ahkamı, hem yapmak, hem de inanmak lazımdır. (c.2, m.36) 
Düzeltildiği için Resulullahın yanlış olan, vahye dayanmayan bir ictihadı yoktur. Hepsi vahye dayanır.

Peygamber efendimizin zamanında eshab-ı kiramın ictihadı bile hatalı olmuyor, hemen vahiy gelip düzeltiliyor, düzeltilmiş hâli vahiy oluyordu. [Buradan, (Her birine Cenneti vaad ettim, Hepsinden razıyım, onlar da benden razıdır) mealindeki âyet-i kerimelerle ve, sekiz muhaddis âlimin naklettiği (Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Eshabımın ihtilafı [farklı ictihadları] sizin için rahmettir) mealindeki hadis-i şerifle methedilen Eshab-ı kiramın derecesini de anlamalıdır. Bu yüzden mezhep imamlarımız da onlardan gelen her haberi senet kabul etmiş, bunlara uymayan ictihadlarını bile hemen terk etmişlerdir.] Önemli olan neticedir. Bunun için Peygamber efendimiz, (Yemin ederim ki, ben size ancak Allahü teâlânın emrettiğini emrediyor, nehyettiğini nehyediyorum) buyuruyor. (Taberani)

Bu hadis-i şerif de gösteriyor ki, dine ait, hüküm koyan sözler vahiyledir, yanlış olma ihtimali asla yoktur.

Bir başka misal:
Kisra’nın gönderdiği iki elçi sakalsız ve uzun bıyıklı idi. Resulullah, bu elçilere, (Size bunu kim emretti?) diye sordu. Elçiler de, (Rabbimiz Kisra emretti) dediler. Resulullah efendimiz buyurdu ki: 
(Benim Rabbim de, bana sakalımı uzatmamı ve bıyığımı kısaltmamı emretti.) [Ebu Nuaym]

Böyle açık bir emir, Kur'an-ı kerimde yoktur, Kur'an-ı kerim haricinde de vahiy geldiğini bu olay göstermektedir. Demek ki, bu hadis-i şerif de, Peygamber efendimizin dine ait sözlerinin vahye dayandığını gösteriyor. 

Resulullah'ın yetkisi
Sual: Bir hadis şöyledir:
(Koltuğuna kurulup, “Allah, Kur’an’dakilerden başka hiçbir şeyi yasaklamadı” diyen bilsin ki, Allahü teâlâya yemin ederek söylüyorum ki, ben de bazı şeyleri emrettim, bazı şeyleri de yasakladım. Bunların miktarı, Kur’an kadar veya sayıca daha fazladır.) [Ebu Davud, Tirmizî]
Peygamberimizin dînî bir hüküm koyma veya bir şeyi yasaklama yetkisi var mı?
CEVAP
Bu hadis-i şerifi bilip de, böyle bir sual sormak çok çirkindir. Bu Ondokuzcu zındıkların sorusuna benziyor. Sağlam kaynaklı yukarıdaki hadis-i şerifte Peygamber efendimiz, (Emrettim, yasakladım) diyor. (Yetkisi var mı?) diye onu yalanlamak çok yanlıştır, insanı küfre de sokar. Bu sahih hadis-i şerife uydurma demek de, mümkün değildir. Bu hususta, sayısız başka kaynaklar da vardır.

(Hemen elçiye düşmanlık vs denilerek gerçeğin ortaya çıkması karşısında psikolojik baskı ortamı yaratılmaya çalışılıyor, dikkat)

Kaynak: Alıntı
Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2017, 11:31
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hanife AYATA
Hanife AYATA - 10 ay Önce

Ben bu yaziniza sadece EŞHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VE EŞHEDU ENLA MUHAMMEDEN ABDUHÜ VE RESULÜHÜ

SIRADAKİ HABER

banner241

banner141

banner140

banner254

banner247

banner203