banner279

Çölaşan’ın İşi Falcıya Kaldı

Hayat, Kemalistler için oldukça kötü gidince biraz moral olsun diye Sözcü gazetesi çareyi falcıya gitmekte bulmuş.

Çölaşan’ın İşi Falcıya Kaldı

Hızlı ulusalcı-Kemalist Emin Çölaşan’ın gazetesi Sözcü, AK Parti’nin gerileyeceği günlerin müjdesini falcıdan aldı.

“Astrolog” Rez­zan Ki­raz, ye­ni yıl­da Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül arasında ciddi bir çatlak oluşacağını; buna karşı CHP lideri Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun ise yük­se­le­ceğini söyledi.

Bu “müjde”yi sürmanşetten veren. Sözcü gazetesi, falcının gelecek okumasını “Gül ile Erdoğan arasındaki çatlak büyüyecek!” başlığıyla gördü.

As­tro­loga göre 2013’ün şanslısı Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu için fırsatlar peş peşe gelirken Baş­bakan-Cum­hur­baş­ka­nı arasında gerginlik artacak, birbirlerine küsecekler.

İşte Sözcü gazetesinde yer alan haberden bir bölüm:

YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Yay bur­cun­da­ki CHP Genel Başkanı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 2013 yılının en şans­lı siyasi li­de­ri olacak. Şans yı­lın ikin­ci yar­sın­da be­lir­gin­le­şe­cek. Çün­kü; Yen­geç bur­cun­da­ki Ay, Jü­pi­ter ile ka­vu­şa­cak. Bu ka­vuş­ma­da Sa­türn de Jü­pi­ter ile mü­kem­mel bir açı ya­pa­cak. As­tro­lo­ji­de Sa­türn bil­ge­lik de­mek­tir. Do­la­yı­sıy­la, Kı­lıç­da­roğ­lu yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­dan son­ra, hat­ta bel­ki de yı­lın so­nu­na doğ­ru çok iyi bir sta­tü ka­za­na­cak.

CHP lideri Kı­lıç­da­roğ­lu için ade­ta ye­ni bir dö­nem baş­la­ya­cak. Uzun­ca bir sü­re­dir yo­lun­da git­me­yen iş­ler, ço­rap sö­kü­ğü gi­bi yo­lu­na gi­re­cek. Ye­ni fır­sat­lar bir­bi­ri pe­şi sı­ra ge­le­cek. CHP li­de­ri özel­lik­le yı­lın son ay­la­rın­da bir hay­li ra­hat­la­ya­cak. Üs­te­lik bu ra­hat­la­ma uzun so­luk­lu ola­cak.

SANCILI BİR SÜREÇ OLABİLİR

Tür­ki­ye­’de yö­ne­ti­ci kad­ro­ya bak­tı­ğı­nız za­man il­ginç bir gö­rü­nüm var. Ak­rep bur­cun­da olan Tür­ki­ye­’nin, Cum­hur­baş­ka­nı da Ak­rep bur­cun­da. Za­ten Ab­dul­lah Gü­l’­ün do­ğum gü­nü de Cum­hu­ri­ye­t’­in ilan edil­di­ği gün olan 29 Ekim. Do­la­yı­sıy­la Abdullah Gü­l’­ün ha­ri­ta­sı; Tür­ki­ye ha­ri­ta­sı ile gü­ne­şi gü­ne­şi­ne ça­kı­şı­yor. Bu de­re­ce uyum­lu bir gös­ter­ge var. Ba­lık bur­cun­da­ki Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ha­ri­ta­sın­da 9 de­re­ce Sa­türn var. Bu ha­ri­ta­da­ki Sa­türn Ak­rep bur­cun­da du­ru­yor. Ak­rep bur­cu olan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün gü­ne­şi ile Sa­türn ka­vu­şum ya­pı­yor. Bu­ra­da­ki Sa­türn ve gü­neş ka­vu­şu­mu­nu gü­neş tu­tul­ma­sı gi­bi de dü­şü­ne­bi­li­riz. İyi yo­rum­lan­ma­sı ge­re­ken bir şey­dir. Çün­kü de­ği­şi­mi ve do­la­yı­sıy­la ye­ni­lik­le­ri ge­ti­rir ve o sü­reç san­cı­lı da ola­bi­lir. İş­te böy­le ba­kar­sak; bu dö­nem­de Baş­ba­kan Erdoğan ve Cum­hur­baş­ka­nı Abdullah Gül bir­bir­le­riy­le ters dü­şe­bi­lir­ler. Ama bu da as­tro­lo­jik açı­dan fe­na bir gös­ter­ge de­ğil. Böy­le ol­ma­lı ki; den­ge ku­rul­sun.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2012, 14:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140