banner279

1.Van Gençlik Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yürüttüğü, Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği Van Gençlik çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı.

1.Van Gençlik Çalıştay Sonuç Bildirgesi


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sekretaryasını yürütmüş olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının sponsorluğunda ilgili tüm kamu, kurum ve kuruluşları, STK’lar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi, 71 ilden Gençlik Liderleri, 35 Üniversiteden Öğrenci Konsey Temsilcileri, Gençlik STK’ları Başkanları, Okul Temsilcileri, Gençlik Merkezi Temsilcileri, Fakülte Temsilcileri gençlik çalıştaya katılım sağlayarak, sonuç bildirgesi açıklandı.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yapılan açıklamasına göre, “Çalıştay; Akademisyenler, bakanlık yetkilileri, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, araştırmacılar ile gençlerden oluşan 600’üaşkın sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalıştay süresince, başta üniversiteli ve liseli gençler olmak üzere, eğitimli-eğitimsiz, siyasi parti gençliği, apolitik gençler, madde bağımlısı ve korunmaya muhtaç gençler, işsiz ve çalışan gençler gibi özetle her genç gurubun fikirleri, tespitleri ve çözüm önerileri dikkate alındı. Uzmanlar tarafından konular incelenmiş, raporlar hazırlanmış, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, proje ve mega projeler, yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmeler sizlerle paylaşılmıştır.
Van Gençlik Çalıştayı saha araştırmaları “Van’ın Gençlik Haritası” Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Saha araştırmaları kapsamında: 13 ilçemizde Van Gençlik Haritası Projesi ile 4000 anket ve çalışma komisyonları tarafından da 4800 anket olmak üzere toplamda 8800 anket yapıldı. 25 kişiye yönelik anketörlük eğitimi, 16 kişiye SSPS ve Veri Analizi eğitimi yapıldı. 19 farklı gençlik grubuna ait odak grup oluşturuldu. 12 Sorudan oluşan odak grup görüşme soruları belirlendi. Çalışmayı yürütecek olan gönüllü gençlere, “Odak Grup Görüşme Yöntem Ve Teknikleri Eğitimi; verilerek 14 farklı genç grubuyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. İlgili kurum ve kuruluşlardan veriler toplanmış; toplanan veriler raporlaştırılmıştır. 16 atölye çalışmasında 520 genç ile görüşmeler yapıldı. Yapılan bu görüşmeler raporlaştırılacaktır. Van Gençlik Çalıştayı neticesinde: Şubat 2018’de oluşturulan komisyonlarımızca, gençliğin mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri, eylem planı, proje ve mega projeleri enine boyuna tartışıldı.” denildi.
Şu ana kadar koordinasyonu sağlayan düzenleme kurulumuz 14; sekiz komisyonumuz ise 36 toplantı icra etti. Komisyon raporları Bilim Kurulunun incelemesine sunulduktan sonra kitaplaştırılacak ve bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına; Van ve Bölge Gençliğinin Politikalarına yön vermek ve katkıda bulunmak üzere dağıtılacak. Tüm bu çalışmalar toplam 7 komisyon tarafından yürütülmüştür. Aile Komisyonunda, Aile Bağları, Değer Yargıları, Aile-Gençlik ve Ahlak İlişkisi konuları, Eğitim Komisyonunda; Eğitim, Din Ve Ahlak Eksikliği gibi konular, İstihdam Komisyonunda; İstihdam, Gelecek Kaygısı, Özgüven ve İletişim Eksikliği, SKSF Komisyonunda; Gençlik ile Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler ve Gönüllülük, Bağımlılık Komisyonunda; Madde ve Teknoloji Bağımlılığı ile Suç, Kalkınma Komisyonunda; Kalkınma, İnovasyon ve Yeni Nesil Girişimcilik, Göç Komisyonunda; Göç ve Coğrafi Konumun Dezavantajları konuları görüşülerek, Komisyon çalışmaları neticesi ise şu şekilde sıralandı.
GENÇLİK VE AİLE KOMİSYONU
İlimizde aile yapısı ve değerler sistemi üzerine daha kapsamlı çalışmalar yapılması ve bu araştırmaların desteklenmesinin daha yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. Medyanın günümüzde insanlar üzerinde son derece etkin olduğundan medyada özellikle aileye ilişkin sorunların abartılı bir biçimde izleyiciye yansıtılması, şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere yansıtılan görsellerin özellikle gençleri olumsuz etkilediği, aile ve sosyal politikalar genel müdürlüğünün ilgili kurumlarla iş birliği yaparak medya ile ilgili girişimlerde bulunması ve bu yayınlarda hassasiyet gösterilmesi hususunda çabanın faydalı olacağı düşünülmektedir. Eğitim sistemimizde “Değerler Eğitimi” derslerinin uygulamalı olarak verilmesinin sağlanması ve gençlerin kurumlarda aktif rol alması da temel hedefimiz olmalıdır. Evlenmeden önce çiftlerin alması zorunlu olan sağlık raporu gibi en azından birkaç seans da olsa evlilik öncesinde hastanelerde ya da boşanma öncesi mahkemelerde zorunlu ve ücretsiz olarak Aile Danışmanlık Hizmetlerinin verilmesi önerilmektedir. Okullarda sosyal aktivitelerin azlığı çocukları okuldan ve derslerden soğutmaktadır. Bazı okullarda beden eğitimi, müzik, resim vb. derslerde Türkçe-Matematik gibi dersler işlenmektedir. Oysa “çok ders çalışmak” her zaman başarı anlamına gelmemektedir. Mutlu çocuk öğrenir, mutsuz çocuk öğrenmeye direnir. Ek ders karşılığı çalışan ücretli öğretmen sayısının fazla olması eğitimi olumsuz etkilemektedir. Ücretli öğretmen sayısı minimumda tutulmalıdır. Öğretmenlerin motivasyonunun düşük olması, etkili eğitim-ödüllendirme siteminin eksikliği öğretmen başarını ve buna bağlı olarak da öğrenci başarısını düşürmektedir. Anne-Baba Okulu projesi ile özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullardan başlayarak öğrenci velileri eğitime alınabilir. Üniversite-Milli Eğitim arasında imzalanan protokoller hayat bulmalı, üniversite-okul iş birliği artmalıdır. Ders Koçluğu, Kitap Koçluğu gibi projeler ile üniversiteli öğrencilerin ortaöğretimdeki öğrencilerle bir araya gelmesi sağlanabilir.
Üniversiteli gençliğin psikolojik sorunlarının çözümü için her fakültede bir PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) uzmanının bulunması elzem gözükmektedir. Hazırlanan raporların ve önerilen projelerin takibi için bir mekanizmanın oluşturulması elzemdir. Akademik başarı kaygısıyla yarışan okullar-öğrenciler-öğretmenler değil, paylaşan okullar-öğrenciler-öğretmenler istiyoruz.
GENÇLİK VE İSTİHDAM KOMİSYONU
Genç nüfus ülkelerin en önemli güç kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir. Türkiye önemli bir genç nüfus potansiyeline sahiptir. Van Türkiye’de genç nüfusun en yoğun olduğu şehirlerden biridir. Bu genç nüfusun büyük çoğunluğu gelecek kaygısı taşımaktadır. Bundan dolayı, gençlerin geleceğine yönelik etkin politikaların ortaya konulmasına ve onların istihdamına katkı sağlayacak elverişli koşulların oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Gençlik ve istihdam alanında önemli bir potansiyel ve çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. Ancak bunlara eşlik eden önemli sorunlar da bulunmaktadır. Bu çerçevede, istihdama ilişkin olarak eğitim, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret alanlarında, kurumların çalışmaları ve işleyişlerine yönelik konularda gençlerin ifade ettiği çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Diğer yandan, gençlerin çoğu Van’da kendilerine ilişkin fırsatlardan yeterince haberdar değildir. İstihdama ilişkin çözüm bekleyen sorunlar çerçevesinde, gençler daha etkin politikaların oluşturulması, kurumların daha çok iş birliği yapması, gençlere yönelik eğitim ve desteklerin çeşitlenmesi, sunulan fırsatların fırsat eşitliği çerçevesinde daha adil ve objektif şekilde sunulması, gençlere yönelik balık verme değil, balık tutma yollarının öğretilmesi anlayışının benimsenmesi ve onlara çeşitli becerilerin ve yetkinliklerin kazandırılması gibi beklentileri ifade etmektedirler. İstihdam alanında, Gençlik ve İstihdam komisyonu tarafından Van’ın çehresini değiştirecek, gençlere çeşitli bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandıracak, gençlerin doğrudan istihdam edilmesine olanak sağlayacak, Van’ın turizm potansiyelini etkin şekilde değerlendirmeye katkı sunacak ve gençlerin şehirdeki bütün fırsatlardan haberdar olmasını sağlayacak 4 önemli proje önerilmiştir. Bunlar Van Gençlik Köyü ve Açık Hava Müzesi Projesi, Van Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Projesi, Van Kent ve Çalışma Hayatı Sitesi Projesi ve Van Edremit Kız Kalesi Teleferik Projeleridir. Bu projelerin, proje ayrıntılarında belirtilen kurumlar tarafından sahiplenilmesinin ve hayata geçirilmesinin hem Van şehri için hem de gençlik için bir milat olacağı düşünülmektedir.

GENÇLİK VE BAĞIMLILIK KOMİSYONU
Madde Kullanımı bireyi ve ailesini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen sosyal bir sorundur. Bu süreçte gence en büyük desteği verecek kurum ailedir. Ancak ne yazık ki aileler çocuklarının madde kullandığını genellikle çok geç öğrenirler. Bir yıkım olarak görülen bu gelişmeler karşısında birçok aile yanlış tutum ve davranışlar sergileyerek durumu daha vahim boyutlara götürebilmektedir. Bu nedenle böyle bir süreçte yapılacak en önemli şey planlı ve kararlı hareket etmektir. Bu sorunla ilgili bilgi edinme, doğru ve sağlıklı iletişim kurabilme iki tarafında memnun kılacağı ve uygulanabilir sınırlar koyabilme becerisine ailenin sahip olması gerekmektedir.
GENÇLİK İLE SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF VE GÖNÜLLÜLÜK KOMİSYONU
Sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetlerinde ilimiz yüksek bir gençlik potansiyeline sahiptir. Genç bir nüfusa sahip olan ilimizde, gençlerimiz kişisel yetenekleri ve istekleri doğrultusunda uzman personel desteği alamamakta ve yeterli planlama yapamamaktadır. Gençlerimiz hiçbir maddi beklenti olmaksızın gönüllülük faaliyetlerine iştirak edebilmeleri için uzmanlar tarafından yönlendirilememekte ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden de ihtiyaç duyulan ulaşım, hediye, iaşe vb. destekleri alamamaktadır. Gençlerimize rehberlik edecek onların yetenekleri ve isteklerini uygulamalı olarak değerlendirebilecek merkezlerin yapılması gerekmektedir. Çok Amaçlı Spor Salonları ile Kültür ve Kongre Merkezlerinin her ilçemize imkanlar dahilin de inşa edilmesinin hayata geçirilmesi beklenmektedir. Gençlerimize gönüllülük faaliyetleri üzerine öğretmenlerimiz, STK’lar ve diğer kuruluşlar tarafından değerler eğitimi verilmeli, kamu kurum ve kuruluşları tarafından da gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine dair tüm ihtiyaçları giderilmelidir.
GENÇLİK VE KALKINMA KOMİSYONU
Genç Girişimciliği desteklenmelidir. Bu alan için bölge şartlarına uyumlu programlar tasarlanmalıdır. Gençlere Yönelik Kapasite Geliştirici Eğitimlere önem verilmeli, Üniversiteli Öğrencilere yönelik Kariyer Planlaması konusunda danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır. Bunlarla beraber Gençlerin Kalkınma alanındaki Projelerin hayata geçirilmelerini sağlayacak ekosistemler tasarlanmalıdır.
GENÇLİK VE GÖÇ KOMİSYONU
Van, Cumhuriyet dönemi boyunca 2012 gibi istisnai yıllar hariç aldığı göçten daha fazlasını vermiştir. Bu durumun en önemli nedeni, yeterli istihdamın oluşturulamaması ve bir türlü çözülemeyen güvenlik problemidir. Kırdan kente yönelen göçler ve özellikle 1900’lü yıllarda yaşanan zorunlu göçler, Van kentinin kontrolsüz genişleme ve çarpık kentleşmesine yol açmıştır Van bulunduğu konum itibariyle uzun yıllardan beri uluslararası göç akımlarına maruz kalan bir kenttir. Özellikle Afganistan, İran ve Irak gibi komşu ülkelerdeki siyasal krizler ve silahlı çatışmalardan kaynaklı orta ve uzun vadede de maruz kalabileceği göç tehlikesi göz önünde bulundurulmalıdır. Van’da nitelikli göçün, önlenmesi ya da tersine döndürülmesi için özellikle güvenlik, nitelikli eğitim ve istihdam politikalarına ağırlık verilmelidir. Çalıştayımıza destek veren tüm gençler, akademisyenler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm kamu kurum kuruluşları yöneticive çalışanları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.  Programa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekili Sayın Osman Nuri Gülaçar, Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gençlik ve Spor Bakanı Temsilcisi Bakan Müşaviri Sayın Ali Özdemir, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Peyami Battal, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Koordinatörü Mustafa Soytürk, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Nevzat İnanç, Muş, Bitlis, Hakkari, Van Kurum Amirleri, STK Başkanları, Alanında Uzman Hocalarımız 4-6 Ocak 2019 tarihlerinde Van’da Özel bir Otelde gerçekleştirilen 1.Van Gençlik Çalıştayı Zirve programına katılım sağlayarak gençleri onurlandırmıştır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140