Bilici: Kamuya Borçlu Vatandaşın Yüzü Gülecek

AK Parti Van Milletvekili Mustafa Bilici, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı af düzenlemesi olarak nitelendirebilecek tasarı ile birlikte vergi, SGK ve idari para cezalarının faizlerinin silineceği ve borçların enflasyona endekslendirilerek yeniden
VAN 5.06.2014 10:16:12 0
Yazılı bir açıklama yayınlayan Mustafa Bilici, yine yapılandırılan borçlara da 36 ay içinde 18 taksitle ödeme imkânı getirildiğini söyledi. Bilici, “Tasarı 3 Mayıs 2014 tarihi itibariyle TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na sunuldu. Burada görüşmeler tamamlandıktan sonra genel kurul gündemine hızla alınacaktır. Yeni tasarıyla birlikte kamuya borçlu olan gerçek veya tüzel kişilerin devlete olan borçları belli bir plan dâhilinde yeniden düzenleniyor. Netice olarak mali barış olarak ta ifade edebileceğimiz bu tasarı ile birlikte sürdürülebilir kalkınmada hedeflenmektedir. Tasarıyla birlikte yatırım ortamının iyileştirilerek özellikle özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltarak ekonomiye can suyu vermektir.

Teklif zaten genel olarak Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alacak türlerini kapsamaktadır.

Kamu alacaklarının tahsilinde ve vatandaşın yapacağı ödemelerde finansman sıkıntısı yaşanmaması düşünülerek tasarıda uzun sürede taksitle ödeme imkânının da getirilmesi önemlidir” dedi. Torba Tasarı’da yer alan düzenlemelerle ilgili de bilgiler veren Bilici, “Doğum borçlanmasının 2’den 3’e çıkarılması ile Bağ-Kur’lular ve memurlar da bu uygulamadan yararlanacaktır. Tüp bebek deneme sayısı ikiden üçe çıkarılacaktır. Bilimsel komisyonlara katılan uzmanlara ücret ödenecektir.

Yurtdışına götürülen işçilerin primleri asgari ücretin 6,5 katı yerine 3 katı üzerinden alınacaktır. Kurum hatasından kaynaklanan prim borçlarına faiz uygulanmayacaktır. Çekilmeyen aylıkların durdurulma süresi 12 aya çıkarılacaktır. Gelir testine girmeyenlerin borçları yeniden yapılandırılacaktır. Esnaf ve Ziraat Odaları kayıtlarındaki geçersizlikler sebebiyle esnaf ve çiftçilerimizin hizmetleri silinmeyecektir. İşyeri kapanmış işverenlerin 100 TL’nin altında olan borçları silinecektir. Disiplin affından yararlanan memurların çalışamadığı süreler için prim borçlandırması yapılacaktır. Odalara verilen idari para cezaları bir defaya mahsus olmak üzere silinecektir. Prim borcuna mahsuben alınan taşınmazların satışında KDV muafiyeti sağlanacaktır.

Vatandaşlıktan izinle çıkanlara (mavi kartlılar) borçlanma hakkı verilecektir. İkili sözleşme yapılan ülkelerdeki ilk işe giriş tarihi emeklilik işlemlerinde kabul edilecektir. Madencilerin emeklilik yaşı düşürülmüş, 5510 sayılı kanunda çocuklar için ‘malül’ ibaresi yerine ‘ağır engelli’ ibaresi getirilmiştir. Madencilerin çalışılmayan günleri de çalışılmış gibi yıpranmaya dâhil edilmiştir. Sağlık hizmeti sunucularının sözleşmelerinin feshi ve ödemelerinin durdurulması ve kurum taşınmazları hazineye devredilebilecektir.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaması düzenlenmekte, böylece işveren tarafından yapılan fesihler için işçiler lehine yapılan düzenlemeden yer altı işçileri için kıdem şartı aranmaksızın istifade imkânı getirilmektedir. Alt işveren, asıl işveren ve bunların çalıştırdıkları işçilerin haklarına ilişkin çeşitli durumlar taşeron işçiler lehine düzenlenmiştir. Yer altı işlerinde çalışan işçilerle ilgili fazla mesai şartlarının ıslahına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin artırılması öngörülmektedir. İşveren sendikalarının karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturması imkânı getirilmektedir” diye konuştu.